Kolaudácia je proces, ktorý prebieha ešte skôr, než sa novopostavené budovy a stavebné diela uvedú do užívania. Súčasťou kolaudácie sú aj množstvá predložených certifikátov materiálov, konštrukcií a podobne, ich súlad so skutočnosťou musí byť v rovnováhe, až tak je možné odsúhlasiť používanie stavby a označiť ju ako bezpečnú. Medzi doklady, ktoré sú nevyhnutné, patrí aj energetický certifikát budovy, ktorý je akýmsi vysvedčením stavby a uvádzajú sa v ňom kvalitatívne energetické vlastnosti danej budovy. Z neho sa dá energetický certifikát domu zistiť, či stavba spĺňa alebo nie minimálne požiadavky ohľadom hospodárnosti spolu s úrovňou hospodárenia, čo tvorí základ pre zatriedenie jednotlivých stavieb do niektorej z energetických tried od A až po G.

Všetky stavby musia byť skolaudované

Energetický certifikát sa vypracúva aj pre rodinné domy, je to dôležitý dokument, ktorý musí byť súčasťou dokumentácie pri ich predaji či prenájme. Povinnosť predloženia tohto certifikátu majú všetci noví majitelia rodinných domov. Stavba je tak zhodnotená na základe potreby energie, ktorá sa spotrebuje na vykurovanie, ohrev vody, osvetlenie, klimatizáciu, elektroinštaláciu či vzduchotechniku a veľa iných používaných systémov.

Podľa zákona každá stavba, ktorá bola postavená od 01.01.2016, musí vykazovať energetickú spotrebu v najvyššej energetickej triede A1, určenej pre globálny ukazovateľ, a tým je spotreba primárnej energie. Pre významne obnovované budovy táto podmienka platí v prípade, ak to možné z hľadiska ekonomického, technického či funkčného. Staršie budovy, ktoré boli postavené pred rokom 2015, by mali splniť požiadavku globálneho ukazovateľa v energetickej triede B primárnej energie.

Takto vyzerá certifikát o spotrebe energie

Energetický certifikát musí byť predložený pri každom manipulovaní s danou nehnuteľnosťou, to znamená, že pri prenájme či predaji je nutné ho spolu s domom odovzdať aj novému majiteľovi. Certifikát by mal byť vystavený na viditeľnom mieste, pretože sú na ňom zobrazené dôležité údaje stavby, tie sa nachádzajú na jeho prvej strane, umiestnené v pravom hornom rohu a ide o výsledok spotreby primárnej energie.